Vodoměry - měření spotřeby vody

Doba platnosti měřidel není neomezená. Každé měřidlo, kterým se provádí měření následně účtované veličiny, musí ze zákona procházet pravidelným přezkoušením a kalibrací ve státní zkušebně. Vodoměry jakožto měřidla určená k měření průtoku a spotřeby vody pro účely fakturace zákazníkům nejsou výimkou. 

Pravidelné výměny vodoměrů - zákonná povinnost provozovatele vodovodu

Vodoměr Vodoměry je měřidlo podléhající povinnosti provozovatele vodovodu zajistit jeho přezkoušení a kalibraci v zákonem určených lhůtách. Firma certifikovaná jako státní zkušebna měřidel provede porovnání vodoměrem deklarovaných hodnot s etalonem a vystaví protokol k testovanému vodoměru stanovující, zda vodoměr měří průtoky vody s povolenou odchylkou měření, a do kdy se tento kus vodoměru může používat. 

Povinnost pravidelné výměny vodoměrů, kterou je povinen jeho provozovatel zabezpečit, vyplývá z několika zákonných předpisů :

 

 • Zákon o metrologii 119/2000 Sb.
 • Vyhláška 263/2000 Sb. o povinném ověřování měřidel
 • Zákony a vyhlášky o vodovodech a kanalizacích :Vodoměry a zákony
  • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Účinnost od: 1.1.2002
  • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně... Účinnost od: 1.1.2002
  • Vyhláška č. 146/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou... Účinnost od: 5.4.2004
  • Zákon č. 76/2006 Sb. , kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o... Účinnost od: 15.3.2006
  • Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a... Účinnost od: 1.1.2007
 
 

Jak často a kdy je nutné provádět výměny vodoměrů 

Aktuálně platí povinnost pravidělné výměny vodoměrů po uplynutí této doby od posledního ověření vodoměrů :

 • Vodoměry pro studenou vodu - 6 let
 • Vodoměry pro teplou vodu - 4 roky

Před uplynutím těchto lhůt je nutné stávající vodoměry buďto vyměnit za nové či repasované s platnou revizí, anebo ve státní zkušebně nechat prověřit jejich funkci a odchylky měření. Vodoměry po uplynutí lhůty provozu veli často neodpovídají předepsaným parametrům. Proto je zpravidla praktičtější splnit zákonnou povinnost jejich prostou výměnou za nové vodoměry, než čekat několik týdnů na prověření stávajících vodoměrů a po tuto dobu nemít vodoinstalace v provozu.

Často používanou alternativou k výměně starých vodoměrů za nové je výměna vodoměrů za repasované vodoměry - tedy použité vodoměry, které úspěšně prošly kontrolou ve státní zkušebně a bylo jim uděleno povolení pro další provoz.

 V případě vzniku poruchy na vodoměru se řeší závada výměnou vodoměru i před vypršením zákonné lhůty, případně může být stávající vodoměr vyměněn na žádost zákazníka (zejména tehdy, když má podezření na jeho špatnou funkci nebo nepřesnost měření). 

 

Kdo může provádět výměny vodoměrů

Výměny vodoměrů smějí provádět pouze kvalifikovaní instalatéři. Jakýkoli neodborný zásah do měřidel spotřeby vody je považován za kriminální jednání, za jehož důsledky je zodpovědný provozovatel vodoinstalace a vodoměrů. 

Výměny vodoměru neodborníkem bez předchozí konzultace problematiky s kvalifikovanou osobou často vedou ke zjištění, že vybraný vodoměr nelze do vodoinstalace zapojit, v horším případě uživatel montáž vodoměru úspěšně zvládne a nevyhovující vodoměr pak používá v rozporu s platnou legislativou. To může v konečném důsledku vést až k trestnímu stíhání a náhradě škody způsobené dodavateli pitné vody včetně soudních výdajů a sankcí.

Výměnu správného typu vodoměru zajistí kvalifikovaní vodoinstalatéři

Prodej vodoměrůProto je doporučeno vždy přenechat výměnu vodoměrů vždy specializované firmě, zajišťující nejlépe komplexní dodávku a následný servis vodoinstalace. Kvalifikovaný instalatéři, seznámený s parametry konkrétní instalace vody, je schopen vypočítat parametry konkrétního objektového vodovodu a stanovit tak výchozí požadavky pro výměnu starého vodoměru za odpovídající typ v současnosti vyráběného typu vodoměru. Jen tak lze zaručit, že do vodovodního systému zákazníka bude správně osazen vodoměr odpovídajícího typu a určení s ohledem na typ objektu, předpokládané maximální a průměrné průtoky, frekvenci a způsob odečtu naměřených hodnot. 

 

Provádíme periodické i mimořádné odborné výměny vodoměrů

Naši instalatéři provádíme odbornou výměny všech druhů vodoměrů.

 • Bytové vodoměry - měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do bytových jednotek
 • Domovní vodoměry - měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do domů a samostatných obytných objektů
 • Mechanické průtokoměry - měřidla průtoku a spotřeby vody fungující na mechanickém principu (vrtulka)
 • Indukční průtokoměry - měřidla průtoku a spotřeby vody snímající průtok elektromagneticky bez mechanických dílů v proudnici

 

Co zahrnuje služba výměna vodoměru 

 1. Zjištění doby zákonné životnosti kontrolovaného vodoměru podle doby poslední kalibrace nebo podle data uvedení nového vodoměru do provozu
 2. Zjištění skutečného stavu vodoměru - neporušenost vodoměru, vizuální kontrola funkce při průtoku vody, těsnost, vhodnost typu vodoměru s ohledem na typ objektu atd.
 3. Stanovení nutnosti výměny vodoměru - zda je nutné vodoměr již nyní vyměnit, anebo bude ponechán stávající do další lhůty kontroly
 4. Výběr vhodného typu nového vodoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr vody, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 5. Dodání vybraného vodoměru od certifikovaného dodavatele měřidel spotřeby vody
 6. Montáž vodoměru do měřicího bodu vodovodní instalace daného objektu
 7. Prověření funkce namontovaného vodoměru, tlakové zkoušky
 8. Zdokumentování počátečního stavu vodoměru 
 9. Zajištění revize vodovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

 

Služba Vodoměry - komplexní péče o vodoinstalace zákazníka

 Zajišťujeme komplexní péči o vodoinstalaci našich zákazníků.

Součástí této práce je nejen výměna vodoměrů, ale rovněž další úkony s vodoměry vedoucí k zajištění bezproblémového provozu vodovodní instalace zákazníků.

Výměnou vodoměru péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby vodoměry je kromě výměny vodoměrů zákazníkovi také:

 1. Prodej vodoměrů - všech typů včetně dodání vodoměrů k zákazníkovi k montáži či výměně.
 2. Montáž vodoměrů - namontování správných typů vodoměrů na vstupní body objektových nebo domovních rozvodů vody, prověření funkce, tlakové zkoušky vodoměrů a vodoinstalace.
 3. Výměny vodoměrů- vodoměry je potřeba v zákonných lhůtách (studená voda 6 let a teplá voda 4 roky) vyměňovat. Odmontované vodoměry se v souladu se zákonem zasílají do státní zkušebny k ověření a kalibraci - následně je pak možné je používat jako repasované vodoměry.

Výměna vodoměrů:

Cena pro SVJ, SV, BD. výměna bytových vodoměrů SV, TUV.........................................................................................DO 150 Kč/ks
 

SVJ Horáčková 1215 - výměna 70 ks vodoměrů cena cca 34.000 Kč - záruka na montáž 36 měsíců.